Projekty UE

uelogo

01.03.2019 – 31.12.2019

FHU PINUS Zofia Henczel realizuje projekt s názvom „Rozvoj firmy Pinus prostredníctvom zavádzania technologických, procesných, organizačných a marketingových inovácií”, č. POIR.02.03.01-18-0030/18. Projekt sa realizuje v rámci prioritnej osi 2: Podpora prostredia a potenciálu podnikov na vykonávanie obchodnej činnosti B+R+I, opatrenie 2.3 Proinovačné služby pre podniky, podopatrenie 2.3.1 Proinovačné služby IOB pre MSP v rámci operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014 – 2020.

Cieľom projektu je rozvoj firmy Pinus prostredníctvom odbornej poradenskej podpory pri vývoji a implementácii technologických a procesných inovácií, ako aj organizačných a marketingových inovácií.

Výsledkom projektu bude podpora podniku pri implementácii procesných inovácií technologického charakteru, podpora podniku pri vývoji a implementácii organizačných a marketingových inovácií, ako aj získanie stroja, ktorý je kľúčovým prvkom zavádzania inovácií v podniku Žiadateľa.

Hodnota projektu: 

912 799,00 PLN

Hodnota spolufinancovania: 

512 355,00 PLN 

Plánované obdobie realizácie projektu:

01.03.2019 – 31.12.2019