Čo je to označenie CE a prečo je to potrebné?

Označenie/značka CE umiestnené na výrobku je vyhlásením výrobcu, že označený výrobok spĺňa požiadavky smerníc tzv. „Nového prístupu“ Európskej únie (EÚ). Tieto smernice sa vzťahujú na otázky súvisiace s bezpečnosťou používania, ochranou zdravia a ochranou životného prostredia, a vymedzujú riziká, ktoré by mal výrobca zistiť a odstrániť. Výrobca tým, že označí svoj výrobok značkou CE, vyhlasuje, že výrobok nepredstavuje ohrozenie zdravia ani nepoškodzuje životné prostredie – nielen v konečnej forme, ale aj vo všetkých fázach jeho výroby. Za účelom označenia daného produktu značkou CE výrobca vykonáva analýzy a podniká kroky na splnenie uplatniteľných požiadaviek a potom podrobí výrobok postupu posudzovania zhody s príslušnými smernicami. Výrobca dokumentuje priebeh a výsledky týchto činností. Obsah dokumentácie je špecifikovaný v smerniciach.