Projekty UE

uelogo

FHU PINUS Zofia Henczel realizuje projekt pn. „Rozwój firmy Pinus poprzez wdrożenie innowacji technologicznej, procesowej oraz innowacji organizacyjnej i marketingowej”, nr POIR.02.03.01-18-0030/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój firmy Pinus poprzez profesjonalne wsparcie doradcze w opracowaniu i wdrożeniu innowacji technologicznej, procesowej, a także innowacji organizacyjnej i marketingowej.

Rezultatem projektu będzie wsparcie przedsiębiorstwa we wdrożeniu innowacji procesowej o charakterze technologicznym, wsparcie przedsiębiorstwa w opracowaniu i wdrożeniu innowacji organizacyjnej i marketingowej oraz nabycie maszyny będącej kluczowym elementem wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 

912 799,00 zł

Wartość dofinansowania: 

512 365,00 zł 

Planowany okres realizacji projektu:

01.03.2019 – 31.12.2019